科学委员会(SOC) :

Kejia Lee (KIAA, PKU)
Yang Chen (NJU)
Xiang Liu (XAO)
Jingsong Ping (NAOC)
Lei Qian (NAOC)
Hao Tong (XAO)
Junjie Wang (NAOC)
Na Wang (XAO)
Ming Zhang (XAO)

地方组委会 (LOC) :

Xiaofeng Cao (HUE)
Xilong Fan (HUE)
Yanjun Guo (PKU)
Qian Jiang (HUE)
Xiaoyu Lai (HUE)
Jiguang Lu (PKU)
Yunpeng Men (PKU)
Chunmei Pi (HUE)
Weiwei Tan (HUE)
Ming Xiao (HUE, Chair)