Registered Participants

This list will be updated everyday.

Name Affiliation Abstract submitted
Xu, Renxin Peking University
Qian, Lei NAOC
Huang, Yongfeng Nanjing University
Yue, Youling NAOC
Zhou, Shiqi 西华师范大学
Luo, Rui PKU
Lai, Xiaoyu Hubei University of Education
Tan, Weiwei Hubei University of education
Fan, Xilong Hubei University of Education
Xu, Heng Peking University
Wang, Hongguang Guangzhou University
Zheng, Xiaoping Huazhong Normal University
Zhao, Rushuang SHAO
Liu, Jie Shanghai Astronomical Observatory
Xu, Yonghua 云南天文台
Li, Zhixuan 中科院云南天文台
Lü, Guoliang Xinjiang University
Zhu, Chunhua Xinjiang University
Wang, Zhaojun Xinjiang University
Men, Yunpeng PKU
Lu, Jiguang PKU
Zhou, Enping PKU
Guo, Yanjun PKU
Tang, Ningyu NAOC Investigating Galactic Interstellar Medium through Multiband Absorptions toward Continuum Sources
Zhang, Chuan-Peng NAOC Progress of early star formation and evolution from CCOSMA group
Luo, Gan NAOC Line Identification and Sulfur-bearing Molecules in Orion KL
Hu, Xingxing Huazhong University of science and tehnology
Liu, Xiaolan NAOC
Zheng, Zheng NAOC
Liu, Chengqi 华中科技大学
Wu, Xuebing Peking University
Zhang, Chengmin NAOC PSR J1906+0746: a candidate of new double pulsar system
Jiao, Sihan NAOC Precisely Characterizing Interstellar Dust Thermal Emission in Millimeter and Submillimeter Waveleng
Gong, Biping HUST
Wang, Di HUST
Wang, Shen NAOC A Recipe for Deriving Kinetic Temperature from Ammonia Inversion Lines
Wu, Zhongzu 贵州大学 VLBI observations of OH megamaser galaxies
Yuan, Mao PKU
Lee, Kejia PKU
Gao, Zhifu XAO The spin-down and magnetic field evolutions of PSR J1734-3333
Liu, Qiancheng Nanjing University Molecular Environment of PWN CTB 87
Yan, Zhen Shanghai Astronomical Observatory
Dong, Jianmin Institute of Modern Physics
Tang, Kai Shanghai Astronomical Observatory
Gao, Feng Shanghai Astronomical Observatory
Li, Guangyu 紫台
Li, Yunyang PKU
Jiang, Jinchen PKU
Liu, Pengyu PKU
Chen, Zhongwu PKU